Opdrachten van de Nationale Raad

De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde wettelijk kan vertegenwoordigen.

De Nationale Raad heeft als opdracht:

 • De Orde vertegenwoordigen.
 • Het vaststellen van de deontologische regels voor het beroep van architect.
 • Het opstellen van het stagereglement.
 • Het waken over de toepassing van de deontologische regels en het stagereglement.
 • Aan de openbare overheden alle voorstellen doen aangaande wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen in verband met het beroep en advies uitbrengen over alle kwesties inzake de uitoefening ervan.
 • Het vaststellen van de huishoudelijke reglementen.
 • Toezicht houden op de activiteiten van de provinciale raden van de Orde en het verzamelen van hun beslissingen.
 • Het op administratief gebied afhandelen van aanvragen van buitenlandse dienstverrichters
 • In het kader van het vrij verkeer van diensten, het inschrijven van architecten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland in het register van dienstverrichters.
 • Alle maatregelen treffen die nodig zijn om de doelstellingen van de Orde te realiseren.
 • Het op haar website publiceren van de lijst van architecten die zijn ingeschreven op de tabellen van de Orde en van de lijst van stagiairs die in regel zijn met hun bijdrage en gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
  * Foreign service providers who wish to practice the profession of architect in Belgium or wish to settle in Belgium, will find all useful information by clicking on architect.be
 • Het samenwerken en informatie uitwisselen met de bevoegde instanties van de lidstaat van oorsprong of de ontvangende lidstaat met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties binnen de Europese Unie.
  * Foreign service providers who wish to practice the profession of architect in Belgium or wish to settle in Belgium, will find all useful information by clicking on architect.be